Vrijwilligersplatform: Afdelingsvormen – soorten vrijwilligers

Soorten groepen

Mensen bij elkaar brengen vanuit onze missie en waardes is onze belangrijkste doelstelling. We doen dit samen met onze lokale groepen die over heel Vlaanderen verspreid aan de slag gaan. Deze groepen worden door Linx+ op maat van het soort groep ondersteund in hun engagement.

Hoe zo’n groep eruitziet, varieert al eens, al kunnen we drie belangrijke soorten onderscheiden.

1. Klassieke groepen

Deze groepsvorm is de meest voorkomende. Het afdelingsbestuur neemt samen beslissingen en organiseert een brede waaier aan activiteiten. Soms is het bestuur georganiseerd met een vaste taakverdeling, al is dat zeker geen vereiste. Kenmerkend voor dit soort groepen is dat ze vaak een langere levensduur hebben en op een vrij autonome manier een zeer divers aanbod brengen.

De klassieke groepen verwelkomen meestal een trouw deelnemerspubliek op hun activiteiten. Mogelijke activiteiten zijn: daguitstappen, debat, lezing, quiz, tentoonstelling,… Afhankelijk van het soort activiteiten en in welke mate er breed over wordt gecommuniceerd, bereikt deze groep ook een breder publiek. Denk dan aan een uitgebreide quiz, een stand op een cultuurmarkt of evenement,…

2. One issue groepen

Sommige groepen kiezen bewust voor één specifiek thema of interessepunt op hun planningskalender. Mogelijke thema’s voor deze groepen zijn: film, fotografie, kunst, toneel, recreatieve sport, creatieve technieken,…

Ook deze groepen vormen vaak een kliek die langer samen vrijwilligt. Door hun specifieke focus bereiken deze groepen vaak een trouw publiek van deelnemers. Door hun activiteiten wat breder in te vullen of te communiceren, bereiken ook deze groepen een ruimer publiek.

3. Projectgroepen

Deze groepsvorm focust op één specifiek project of evenement. Denk maar aan projectgroepen als: 20 jaar Renault, 800 jaar Sint-Niklaas… Vaak gaat het om vrijwilligers die een kortere tijdspanne samen een engagement opnemen. De thema’s of evenementen waar er naartoe wordt gewerkt, sluiten nauw aan bij de missie en de waardes van Linx+.

Omdat deze groepen focussen op één bepaald project of werken naar een einddoel, bereiken ze meestal een zeer diverse groep van deelnemers met een minder duurzaam karakter. Vrijwilligers die zich hiervoor engageren, doen dit vaak voor een kortere tijdspanne, al kunnen ze verschillende engagementen combineren of na elkaar opnemen, eventueel zelfs met een jaarlijks terugkerend evenement. Denk aan de permanentie op de tentoonstelling van de Sociale Fotografie, de Terrasfilms, de organisatie van een Ontbijt met een verhaal-reeks.


Soorten vrijwilligers

Als het over de vrijwilliger zelf gaat, onderscheiden we drie grote groepen.

1. Bestuursvrijwilligers

De grootste groep bestaat uit de bestuursvrijwilligers. Zij zijn het kloppende hart van een lokale of projectgroep en staan in voor de organisatie van de activiteiten of de uitbouw van het project.

Een bestuursvrijwilliger kan verschillende taken opnemen van voorzitter tot degene die de financiën in de gaten houdt, vaak gaat dit gepaard met talent, ervaring en interesses, al is buiten de vaste kaders kunnen denken, net het fijne aan vrijwilligerswerk. Een bestuur komt regelmatig samen om de geplande activiteiten verder uit te werken. Dit kan fysiek in een vast vergaderlokaal maar ook digitaal. Afspraken kunnen zowel op papier als via online platform gemaakt en opgevolgd worden.

2. Losse vrijwilligers

Dat zijn de trouwe helpende handen waar je op kan rekenen als dit voor het vaste bestuursteam te veel wordt.

Denk maar aan de vrijwilliger die bij een grote activiteit achter de tap staat, de kassa beheert of de programmafolders gaat bussen.

3. Kernvrijwilligers

Dit zijn de vrijwilligers die zich voor een specifieke taak of project inzetten vanuit een vraag van Linx+ zelf.

Het gaat om onze Anders Bekeken-gidsen, fotografen, lesgevers… die zich inzetten in de uitbouw van grotere activiteiten. Ook lokale groepen kunnen hier beroep op doen wanneer ze zelf ook een Anders Bekeken-wandeling willen programmeren.


Verzekering van vrijwilligers en deelnemers

Opdat vrijwilligers hun engagement met een gerust hart kunnen opnemen, worden zij gedekt voor de ‘verzekering van de verenigingen’ inzake burgerlijke aansprakelijkheid, persoonlijke schade en kunnen ze aanspraak maken op de polis rechtsbijstand. De voorwaarden gelden zowel voor de bestuursvrijwilligers als voor de losse vrijwilligers. We vragen hiervoor het overzicht van vrijwilligers (bestuurs- en losse vrijwilligers) door te sturen en regelmatig na te kijken.

Ook deelnemers worden gedekt tijdens een Linx+ activiteit. Belangrijk is daarbij dat deelnemerslijsten worden opgesteld bij een activiteit. Vooral bij activiteiten die een zeker risico inhouden zoals een wandeling of een fietstocht. Bij een debatavond kan je werken met vermoedelijke aantallen en de contactgegevens van de deelnemer opvragen wanneer dit nodig is in het kader van de ongevalsaangifte.


Registratie van vrijwilligers, deelnemers en activiteiten

Groepen en vrijwilligers worden een aantal keer per jaar gevraagd om op te lijsten welke activiteiten ze hebben georganiseerd, met welke vrijwilligers ze dat deden, en hoeveel deelnemers ze hiermee konden bereiken.

We gebruiken de verzamelde informatie om verantwoording af te leggen bij de subsidiërende overheid, om ons beleid te toetsen en waar nodig bij te sturen én om onze vrijwilligers bij te staan met bruikbare data. Daarnaast is het essentieel dat onze verzekeringspolis iedereen binnen deze context dekt.

Het spreekt voor zich dat we ons bij het verzamelen en verwerken van deze gegevens houden aan de GDPR-richtlijnen.