Privacybeleid

Privacyverklaring Linx+

Linx+ streeft ernaar om op een wettelijke en correcte manier om te gaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de gegevens die we verzamelen over jouw persoon.

 

Linx+ houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (=AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelen we en met welke rechtvaardiging?

Diverse persoonsgegevens worden rechtstreeks verzameld zoals je naam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, bankrekeningnummer en soms je geboortedatum. We doen dit als erkende socio-culturele organisatie vanuit het decreet Sociaal Cultureel Werk en binnen ons gerechtvaardigd belang voor de praktische organisatie van activiteiten en de verkoop van boeken.
Soms worden er beeldopnames gemaakt tijdens activiteiten waarbij je persoonlijk in beeld komt en om die te kunnen publiceren, vragen we eerst jouw toestemming. Voor het versturen van ons E-zine en onze nieuwsbrief geef je toestemming wanneer je jouw (e-mail)adres doorgeeft. Deze toestemming kan je steeds intrekken.

Gegevens van vrijwilligers en bestuurders in de VZW worden verzameld en verwerkt om te voldoen aan de VZW-wetgeving en de verplichte verzekering voor vrijwilligers.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij gebruiken persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
–   Praktische organisatie van activiteiten

–   Uitvoeren van betalingen en verzorgen van onze financiële administratie
–   Versturen van nieuwsbrieven, e-zines en andere occasionele publicaties
–   Voldoen aan de subsidievoorwaarden van de overheid (Sociaal Cultureel Werk)
–   Wettelijke vereisten VZW-wetgeving en verplichte verzekering voor vrijwilligers

 

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Linx+ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is en enkel voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Na afloop van een activiteit of aankoop van boeken worden je contactgegevens nog 1 jaar bijgehouden opdat je bij een nieuwe inschrijving of aankoop binnen het jaar niet opnieuw al je gegevens moet doorgeven. Deze gegevens worden daarna gepseudonimiseerd. Jouw emailadres en contactgegevens worden bewaard zolang je onze publicaties wenst te ontvangen.

Gegevens van actieve vrijwilligers en bestuurders van de afdeling, financiële gegevens en verzekeringsgegevens worden bewaard binnen de wettelijke termijnen. Gegevens van een schadedossier worden slechts kort bewaard tot aangifte bij de verzekeringsmaatschappij.

Wie heeft inzage in de persoonsgegevens?
Binnen Linx+ hebben alleen onze eigen medewerkers toegang tot persoonsgegevens. Wij delen persoonsgegevens enkel met interne en externe diensten waar wij mee samenwerken als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor we de gegevens verzameld hebben.

Een aantal externe verwerkers en diensten hebben beperkt zicht hebben op persoonsgegevens zoals:

– de mensen die de computers onderhouden (bv. IT-netwerk, internetbeveiliging, …)

– de bank waarbij Linx+  klant is

– de verzekeringsmaatschappij waar de vrijwilligers van onze afdelingen verzekerd zijn

– de drukkerij waar we onze publicaties laten drukken

– de dienst waarmee we onze nieuwsbrieven/uitnodigingen via mail versturen (bv. Mailchimp) – het bedrijf dat de webpagina beheert

– de gidsen waar we mee samenwerken

– de aanspreekpunten van attracties of te bezoeken plaatsen ikv onze activiteiten

Met al deze verwerkers maakt Linx+  uiteraard de nodige afspraken om de vertrouwelijkheid en beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Jouw rechten!
Je hebt wettelijk recht op inzage, correctie of schrapping van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben, behalve de zaken die wij wettelijk moeten bewaren. Je kan ook altijd jouw toestemming intrekken zoals bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze publicaties. Neem contact op met ons als je vragen hebt of van jouw rechten wenst gebruik te maken!

Als je vragen hebt, gegevens wil laten aanpassen of verwijderen, stuur dan een mailtje naar info@linxplus.be

Voor ons privacybeleid krijgen wij ondersteuning van het Vlaams ABVV en wie meer wil weten over ons privacybeleid of een klacht heeft, kan een mail sturen naar dpo@vlaamsabvv.be. Wij nemen dan zo snel mogelijk en binnen de wettelijke termijn contact op met jou.

 

Technische maatregelen voor de beveiliging

Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig opgeslagen zijn:

– Alle medewerkers van Linx+ zijn geïnformeerd en opgeleid over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

– Ons intern netwerk en bijhorend datacenter waarin jouw persoonsgegevens opgeslagen worden,  bevinden zich in een van het internet afgeschermde omgeving, die bewaakt wordt door aangepaste technologieën (firewall).

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze computersystemen.

– Er zijn toegangscontroles om informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijzigingen of verwijdering, al dan niet opzettelijk veroorzaakt.

– Er zijn maatregelen van kracht met oog op brand- en diefstalpreventie binnen onze gebouwen. De aanwezige servers zijn fysiek en logisch beveiligd.

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

– We pseudonimiseren, verwijderen gegevens en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als de noodzaak zich stelt.

– We evalueren regelmatig onze beveiligingsmaatregelen en sturen bij waar nodig.

– Alle vereiste documentatie, zoals beleidsregels, procedures en richtlijnen, is aanwezig om de beveiliging te ondersteunen. Die documentatie wordt regelmatig herzien.

 

Privacyverklaring Linx+ – december 2019