Functies en rollen

Onze 4 functies

1. Gemeenschapsvormende functie

We verenigen mensen op basis van solidaire waarden en normen die we als Linx+ zelf onderschrijven. Centraal staan: solidariteit, democratie, gelijkheid en rechtvaardigheid. Komen tot maatschappelijk werk is onze reden om aan gemeenschapsvorming te doen.

Linx+ speelt in op maatschappelijke gevoeligheden en biedt een platform aan om mensen te verbinden en te organiseren rond arbeiderscultuur en bijhorende thema’s.

We zorgen voor een afgestemd aanbod voor onze afdelingen en vrijwilligers. Zij zijn immers onze ambassadeurs, de spil om de gemeenschapsvormende functie uit te dragen. Vanuit die ontmoeting vormen we gemeenschap.

2. Cultuurfunctie

Cultuur is voor ons cultuur met een kleine c, maar met een grote A. De A van Arbeiderscultuur. In onze missie maken we duidelijk dat we ons focussen op arbeiderscultuur en sociale geschiedenis. De sociale geschiedenis levend houden om vanuit dat verleden te investeren in een perspectief op de toekomst maakt Linx+ uniek.

We gebruiken cultuur om een vertaling te geven aan de hedendaagse arbeidersstrijd. Solidariteit, democratie, gelijkheid en rechtvaardigheid vormen hierin de kernbegrippen. We dagen mensen uit om via activiteiten deze waarden door te geven en levend te houden.

Onze boodschap wordt vertaald naar culturele projecten zoals Affiche!, het Anders Bekeken-wandelaanbod, Bewogen Fotografie en de Grote Prijs Sociale Fotografie.

3. Maatschappelijke bewegingsfunctie

Een kritische maatschappelijke blik staat hoog op onze agenda. Solidariteit staan onder druk. Wij stellen die maatschappelijke tendens ter discussie.

Vanuit deze maatschappijkritiek geven we mee vorm aan de samenleving. De input uit de culturele functie zetten we samen met onze gemeenschapsvormende functie om in activiteiten en projecten, zoals de herdenking van de sluiting van Renault Vilvoorde of de tentoonstelling Vrouwen in de Groote Oorlog.

Heel vaak hebben we gespreksavonden, debatten, organiseren we een ontbijt met een rebel … Binnen ons project Bewogen Fotografie kiezen we telkens een thema dat aansluit bij de actualiteit. We vragen mensen om in beeld te brengen wat hen raakt. Welke boodschap zij wensen over te brengen aan wie hun foto te zien krijgt.

4. Leerfunctie

Volksverheffing zien we als versterking of empowerment van een samenleving. Wij zijn geen vormingsinstituut, maar brengen kennis en ervaring bij, werken emancipatorisch. We laten mensen hun leven zelf in handen nemen en houden. Leren is het overbrengen van waarden en deelnemers sterken in het beleven van die waarden. Leren is ook een vorm van verenigen.

Maatschappelijke thema’s die aansluiten bij ons waardenkader vormen de invulling van de leerfunctie. Zo brengen we met de ‘Roodshows’ infosessies of debatten rond actuele thema’s.

We werken aan verdieping door afdelingen en vrijwilligers bewust te maken van hun sterktes en zwaktes en hen te begeleiden in kennisdeling en ervaringsuitwisseling.


Onze 3 rollen

1. Kritische reflectie rol

Linx+ kijkt kritisch naar de wereld om ons heen en hecht daarbij veel belang aan een solidaire samenleving. In onze missie staat: “Samen met onze vrijwilligerskernen doen we dit op een solidaire en participatieve manier waarmee we de uitdagingen van de superdiverse en -complexe samenleving open en kritisch aangaan.”

In onze projecten klinkt daarom vaak onze tegenstem. Vanuit onze emancipatorische gedachte vinden we het belangrijk dat mensen hun toekomst zelf vorm kunnen geven.

Voor een goed toekomstperspectief is een kritische omgang met heden en verleden echter onontbeerlijk. Actief participeren aan het maatschappelijk debat en de publieke dialoog vraagt immers naast een visie op morgen ook kennis van gisteren… Leren en daar maatschappelijk respectvol op ageren, is de basis voor die kritische reflectie rol.

Met projecten zoals Affiche! dragen we dat mee uit. Ook met ons Anders Bekeken-project gaan we aan de slag met ons erfgoed en belichten we de geschiedenis vanuit de kleine man (m/v).

2. Verbindende rol

Linx+ is ervan overtuigd dat wat mensen verbindt sterker is dan wat mensen uit elkaar drijft. Daarom bouwen we verder aan een organisatie die deze visie centraal stelt en uitdraagt. Mensen verbinden zit vervat in het DNA van Linx+.

Polarisatie en individualisering zijn vandaag echter meer dan ooit aanwezig zijn. We willen daar blijvend tegen ingaan. We pakken dit aan door inclusief te werken. Mensen en gemeenschappen dichter bij elkaar brengen is voor Linx+ een doelstelling.

We zetten nog intenser in op samenwerkingsverbanden met armoedeverenigingen en op het kansentarief van de UiTPAS.

3. Laboratoriumrol

De gekende sociaal-culturele strategieën en praktijken zijn nog altijd duurzaam voor de vele vrijwilligers en afdelingen van Linx+. Arbeiderscultuur blijft voor Linx+ de drijfveer. In onze missie staat dan ook: “Linx+ draagt haar (g)rood(t) geweten uit door haar laagdrempelig en eigenzinnig aanbod aan te reiken vanuit de hedendaagse arbeiderscultuur.”

Linx+ staat voor de uitdaging om, rekening houdend met demografische ontwikkelingen en de veranderende organisatiebehoeften, nieuwe groepen met een vernieuwde aanpak aan ons te binden en dit zonder de bestaande groepen te verliezen.

Linx+ wil haar ramen en deuren open zetten voor nieuwe groepen vanuit de superdiverse samenleving. Met bijzondere aandacht voor mensen in armoede. Dit vraagt van Linx+ niet alleen het herdenken van het aanbod, maar tevens experimenteren met nieuwe vormen van organiseren, andersoortig verenigingswerk verkennen, expertise van andere organisaties betrekken, coproducties en co-creaties opzetten.