Corona update 9 juni 2021: Wat zijn de huidige maatregelen?

©

Stapsgewijs terug opstarten

In dit artikel vertellen we meer over de actueel geldende coronamaatregelen. Onderaan het artikel vind je algemene uitleg over hoe de regels voor cultuur vastgelegd worden en over de ondersteuning die De Federatie, samen met Socius, bieden via www.coronagids.be.

Sinds vrijdagavond 4 juni is het ministerieel besluit verschenen dat de regels vastlegt vanaf 9 juni. Hierin zitten heel wat versoepelingen voor de cultuursector. Sinds maandag 7 juni is er ook een nieuw basisprotocol cultuur. Hieronder vind je dus de definitieve regels vanaf 9 juni.

 

Groepsactiviteiten en evenementen

De regels voor het organiseren van een groepsactiviteit zijn anders dan die voor een evenement.

Aan groepsactiviteiten nemen mensen (vaak leden) deel aan een activiteit voor een beperkte groep mensen. Denk hierbij dus aan typische verenigingsactiviteiten zoals workshops, repetities, bestuursvergaderingen, vormingen, wandelingen…

Een evenement onderscheidt zich van een groepsactiviteit doordat er een ‘publiek‘ komt naar een evenement. Denk hierbij aan concerten, voorstellingen, lezingen, festivals…

 

Welke regels moet je volgen bij het organiseren van een groepsactiviteit?

Maximum aantal deelnemers?

 • Vanaf 9 juni tot en met 24 juni: maximaal 50 personen, binnen en buiten, exclusief begeleiders.
 • Vanaf 25 juni: maximaal 100 personen, binnen en buiten, exclusief begeleiders.
 • Voor sportactiviteiten gelden andere aantallen vanaf 9 juni: max 50 personen binnen en 100 buiten.


Wat met 
overnachtingen?

 • Pas vanaf 25 juni mag je terug meerdaagses met overnachting(en) organiseren.
 • Wij adviseren in onze coronagids om voor deze meerdaagses de grote groep onder te verdelen in kleinere subgroepen van 4 personen (of het dan geldende maximum aantal mensen dat samen aan 1 tafel mag binnen zitten in de horeca). Die subgroepen hanteer je op momenten dat social distancing niet gegarandeerd kan worden (eten, drinken en slapen).

Je moet bij het organiseren van een groepsactiviteit ook altijd de regels volgen van het basisprotocol cultuur.
We sommen even de belangrijkste afspraken op:

 • Duid steeds een COVID-coördinator aan, maak een risicoanalyse en een draaiboek: gebruik hiervoor onze coronagids die je begeleidt in het coronaveilig organiseren van je activiteit.
 • De begeleider(s) moet(en) niet meegerekend worden in de maximumaantallen. Er staat geen maximum op het aantal begeleiders, maar gebruik hier natuurlijk redelijke en normale aantallen op basis van de groepsgrootte.
  Gebruik hiervoor de sjablonen deelnemerslijst en vrijwilligerslijst van Linx+.
 • Mondmaskers zijn verplicht in alle inrichtingen (zowel buiten als binnen) die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector (lees: overal dus), behalve als de aard van de activiteit dit verhindert (bijvoorbeeld bij sportactiviteiten) en om kort te eten of te drinken.
 • Social distancing van 1,5m is op elk moment verplicht tussen mensen, behalve als zij behoren tot dezelfde gezinsbubbel.
 • Eten en drinken: volg hiervoor het horecaprotocol. Dat impliceert dus bediening aan tafel met mondmasker, mondmasker van deelnemers alleen kortstondig af om een slok of hap te nemen, tafels van maximum 4 personen, verplichte CO²-meter binnen.
 • Zang & blaasinstrumenten volgen nog steeds de specifieke regels binnen (3m bij zang, 2m afstand bij blaasinstrumenten). Buiten werd de afstandsregel versoepeld naar 1,5m zonder mondmasker voor beide disciplines.
 • Nauw fysiek contact mag, maar hou het kort en sporadisch.

 

Welke regels moet je volgen bij het organiseren van een evenement?

Welke maximumaantallen gelden (voor het publiek) vanaf 9 juni?

 • Buiten: max 400 mensen in publiek.
 • Binnen: max 75% van de CIRM-capaciteit van de zaal; max 200 mensen.

Welke (administratieve) verplichtingen gelden er?

 • Voor elk evenement moet je toelating vragen aan de lokale overheid.
 • Voor elk evenement moet je een ‘GO’ krijgen van de CERM-tool. Je kan de CERM-tool, en het bijbehorend evenementenprotocol vinden op www.covideventriskmodel.be. Door middel van deze tool maak je meteen ook een goed draaiboek en de plannen die je nodig hebt om je evenement coronaveilig te organiseren. Ben je op zoek naar toegankelijke instrumenten om hier mee aan de slag te gaan? Ikorganiseer.be maakte ze voor jou!
 • Voor elk evenement binnen zal de uitbater van de binneninfrastructuur een CIRM-goedkeuring moeten hebben. Deze CIRM moet door de uitbater aangevraagd worden aan de lokale overheid.
 • Evenementen mogen plaatsvinden tussen 5u en 23u30.

 

Welke verdere versoepelingen werden aangekondigd (maar nog niet in wetteksten opgenomen)?

Vanaf 1 juli (indien <500 mensen op ICU en 60% van de algemene bevolking een eerste vaccin kreeg):

 • Zittende publieksevenementen (voorstellingen, optredens, lezingen…) kunnen met maximaal 2000 mensen binnen (of 80% van de CIRM-capaciteit van de zaal indien die lager is dan 2000) en met maximaal 2.500 mensen buiten.
 • Afschaffing verplichting telewerk.


Vanaf 30 juli (indien <500 mensen op ICU en 70% van de algemene bevolking een eerste vaccin kreeg):

 • Georganiseerde culturele activiteiten zonder publiek (repetities, vergaderingen, workshops, vormingen, wandelingen…) met maximum 200 mensen, zowel binnen als buiten, exclusief begeleider.
 • Publieksevenementen (voorstellingen, optredens, lezingen…) kunnen met maximaal 3.000 mensen binnen en met maximaal 5.000 mensen buiten.

 

Maatregelen rond de werkmethode van organisaties

Een nulrisico voor verspreiding van COVID-19 bij de organisatie van groepsactiviteiten bestaat niet. Je kan wel het nodige doen om de risico’s tot een minimum te herleiden. Als organisator of initiatiefnemer ben je immers de verantwoordelijke regisseur van de veiligheidsmaatregelen. Hierbij handel je uiteraard steeds binnen de wettelijk geldende maatregelen die bepaald zijn door het Nationaal Overlegcomite, de Vlaamse overheid, de provincie of jouw lokale bestuur. Volg daarom altijd nauwgezet de actualiteit.

Neem bij de organisatie van je groepsactiviteit het zorgvuldigheidsprincipe in acht. Lever alle inspanningen die redelijkerwijze kunnen verwacht worden om besmetting te voorkomen in de voorbereiding, de uitvoering en de opvolging van je groepsactiviteit.
De coronagids biedt je hierbij een algemeen kader.
Het coronaveilig draaiboek dat we met Linx+ samenstelden biedt je een breder kader voor de organisatie van je activiteiten en evenementen.
Verder verwijzen we graag naar ikorganiseer.be waar je handige checklists en sjablonen terugvindt in de toolbox om mee aan de slag te gaan.

Organisaties die met ouderen werken, raadplegen bovendien best het ‘Charter voor ouderen‘. Voor groepsactiviteiten met een meer specifiek karakter zoals sport, koken of repetities, raadpleeg je best bijkomend gidsen voor andere sectoren waarvan je een overzicht terugvindt op www.coronagids.be.


Het basisprotocol cultuur

Voor de brede culturele sector is er een basisprotocol Cultuur, waarin de geldende maatregelen voor cultuur staan. Dit basisprotocol werkt met kleurencodes, die aangeven welke maatregelen van kracht zijn op elk moment van de pandemie. Zo stelt het iedereen in staat om te anticiperen op versoepelingen en verstrengingen. Het is dus zeker goed om dit basisprotocol eens in detail te bekijken, zodat je organisatie klaar is voor elke mogelijke fase waarin we kunnen belanden. Dit basisprotocol is niet het enige document dat de veilige heropstart in de cultuursector regelt. De ministeriële besluiten, genomen door het Overlegcomité, en de maatregelen die genomen zijn door provinciale en lokale overheden zijn hiërarchisch hoger in rang. Die bepalingen hebben dan ook voorrang op de bepalingen uit dit basisprotocol.

 

Blijf goed voor jezelf zorgen en voor elkaar!


Draaiboeken en checklists (downloads)

Draaiboek coronaveilig organiseren
Checklist evenement
Checklist bestuursvergadering
Checklist buitenactiviteit
Checklist sport
Deelnemerslijst
Vrijwilligerslijst