Bookmark and Share

Tijd voor een vergroening van de fiscaliteit

Belastingen vormen de basis van onze sociale welvaartstaat en zijn daarom een onontbeerlijk instrument om fundamentele socialistische waarden als solidariteit en gelijkheid in de praktijk te brengen.


De belastingen die we betalen op ons inkomen uit arbeid zijn zeer hoog in vergelijking met de rest van Europa. Dit staat echter in schril contrast met het niveau van de milieubelastingen die we hier betalen. Onze milieuheffingen, energieheffingen en heffingen op motorbrandstoffen behoren namelijk tot de laagste in heel de Eurozone.

Als we alleen al onze milieubelastingen op het Europese gemiddelde brengen, zou dat vele miljarden extra inkomsten genereren. In Nederland bijvoorbeeld bedraagt het aandeel van milieuheffingen in de overheidsinkomsten meer dan 10%. Bij ons is dat nog geen 5%. Als we onze milieutaksen optrekken tot het Nederlandse niveau zou dat de Belgische schatkist jaarlijks zo’n 7,5 miljard euro extra opleveren.

Naast sociale zekerheid ook ecologische zekerheid

Maar een vergroening van de fiscaliteit heeft natuurlijk niet alleen met inkomsten voor de schatkist en de sociale zekerheid te maken. Ze draagt ook het potentieel in zich om de transitie of overgang naar een koolstofarme kringloopsamenleving in een stroomversnelling te brengen. Ze kan ons ‘ecologische zekerheid’ bieden, zeg maar.

Een slim ontworpen systeem van groene fiscaliteit ontraadt namelijk milieuvervuilend gedrag en moedigt duurzame consumptie aan. Bovendien leveren milieuheffingen middelen op voor investeringen in duurzame productie, innovatie, energiebesparing en duurzame transportsystemen.

Opletten voor asociale gevolgen

Milieubelastingen riskeren echter tamelijk snel een asociaal karakter te krijgen. Wanneer ze bijvoorbeeld de prijzen verhogen van goederen die door alle lagen van de bevolking geconsumeerd worden (voeding, mobiliteit, energie) zullen ze minder begoede groepen onevenredig zwaar treffen. Compensaties voor de mogelijke negatieve effecten op de koopkracht van de gezinnen met een laag inkomen kan hier al veel aan verhelpen.

Toch is de vergroening van ons belastingsysteem broodnodig. Enkel zo zullen we onze verslaving aan energie en schaarse grondstoffen overwinnen. Enkel zo zullen we onafhankelijk worden van multinationale energiebedrijven en onvoorspelbare buitenlandse regimes. Enkel zo zullen we onze welvaart veilig kunnen stellen.

Terug Top